Statut srpski

У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на скупштини удружења одржаној дана 26.09.2010 у Банатском Новом Селу усвојен је нови

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ЗАЈЕДНИЦА РУМУНА У СРБИЈИ

Уводне одредбе
Члан 1.
Удружење ЗАЈЕДНИЦА РУМУНА У СРБИЈИ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области права румунске националне мањине из области културе, образовања, информисања и верских права .
Удружење има статус правног лица.

Циљеви удружења

Члан 2.
Циљеви Удружења су: заштита и остваривање националних права у области културе, уметности, образовања, информисања, вероисповести, физичке културе и спорта као и у другим областима везаним за остваривања етничког идентитета Румуна у Србији.

Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области заштите права националних мањина доприносећи упознавању специфичности у области језичког, културног и религијског права.
2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације из области заштите националних мањина;
3) организује, само или у заједници са другим организацијама, фестивале, књижевне вечери, изложбе и друге врсте скупова из области културе и очувања традиција.
4) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на заштиту права румунске и других националних мањина.
5) Организује едукацију у области права националних мањина и важности очувања националног идентитета, уз толеранцију и поштовање других етничких заједница.
6) У виду сарадње потписује протоколе сарадње, врши размену искуства са удружењима из земље и иностранства.
7) Сарађује са школама, државним органима, органима локалне самоуправе, институцијама, невладиним организацијама и појединцима који имају исте циљеве Удружења.
8) Друге активности које су у складу са законом за које Управни одбор и други органи Удружења сматрају да су погоде за остваривање циљева Удружења.

Назив и седиште
Члан 4.
Назив Удружења је: Заједница Румуна у Србији
Назив Удружења на румунском језику је: Comunitatea Românilor din Serbia
Назив Удружења на енклеском језику је: Romanian Community from Serbia
Скраћени назив је: ЗРС
Скраћени назив на румунском језику је: CRS
Скраћени назив на енглеском језику је: RCS
Удружење има седиште у Вршцу, улица Васка Попе бр. 16
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Изглед и садржина печата
Члан 5.
Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: Comunitatea Românilor din Serbia – Vârşeţ, а у доњој половини: Заједница Румуна у Србији – Вршац. У средини печата, исписане су скраћенице удружења на румунском и српском језику: CRS, ЗРС.

Визуелни идентитет
Члан 6.
Удружење има svoj amblem. Амблем је округлог облика са следећим текстом: Comunitatea Românilor din Serbia, Заједница Румуна у Србији и у средини иницијале CRS.

Члан 7.
Застава Удружења је амблем из члана 6 на жутој позадини.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 8.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење филијали из места пребивалишта члана. Ако у том месту не постоји филијала Удружења пријава за учлањење се подноси Управном одбору Удружења.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.
О члановима удружења води се тачна евиденција која се, заједно са приступницама, чува у архиву.

Члан 9.
Одлуку о пријему у чланство доноси Савет филијале или Управни Одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора или филијале.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
Права обавезе и одговорност чланства

Члан 10.
Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) бира и буде биран у органе Удружења;
3) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор или Савет филијале.

Унутрашња организација
Члан 11.
Филијале се оснивају у сваком месту на захтев најмање 3 члана. Захтев мора бити у писаној форми и достављен Управном одбору.
Ако у једном месту број чланова је мањи од 3, они могу приступити оближњој филијали.
У једном месту може постојати само једна филијала.
Скупштину филијале чине сви чланови филијале.
Савет филијале је биран од стране од Скупштине филијале.
Свака филијала има Савет филијале: председника, потпредседника, секретара и чланове савета филијале који заједно чине руководство филијале. Број чланова Савета филијале одлучује Скупштина филијале.
Мандат Савета филијале траје четири (4) године и могу се поново бирати на исту функцију.
Филијала нема статус правног лица у складу са чланом 7. став 3 закона о удружењима.

Члан 12.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Савет и Надзорни одбор.

Члан 13.
Скупштина Удружења ће бити сачињења од три делегата из сваке филијале. Сваки Савет филијале је обавезан да изда пуномоћ за присуствовање Скупштини у писаној форми за своје делегате, потписан од стране председника Савета филијале или или у његовом одсуству од стране потпредседника Савета филијале. Свака филијала самостално одлучује о именовању делегата које ће представљати њихово место.
Скупштина се састаје најмање једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине филијала Удружења. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана, од дана подношења захтева за њено сазивање.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда и то најмање 5 дана пре њеног одржавања. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице. До избора председавајућег, седницом председава председник, или у његовом одсуству један о потпредседника.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) бира и разрешава чланове Савета;
6) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
7) разматра и усваја финансијски план и извештај;
8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
10) може поништити одлуке и акте које доноси Управни одбор и сва остала тела, већином гласова присутних чланова са правом гласа.
11) одлучује о висини чланарине на образложени предлог Управног одбора.

Скупштина бира чланове Управног одбора обавезно тајним гласањем. Чланови Управног одбора (председник, 4 потпредседника, секретар и благајник) евидентирају се на предлоге чланова Скупштине.
Скупштина бира чланове Савета обавезно тајним гласањем. Чланови Савета (16 чланова) евидентирају се на предлоге чланова Скупштине.
Пре тајног гласања обавезно је формирање изборне комисије, која има најмање три (3) члана. Изборна комисија спроводи тајно гласање, и објављује резултат тајног гласања.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова свих чланова Скуштине.
О раду Скупштине води се записник на румунском или српском језику, којег потписује записничар и председник Скупштине.

Члан 14.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има седам (7) чланова (председник, 4 потпредседника, секретар и благајник), које бира и опозива Скупштина.
Председник Управног одбора је уједно и председник Удружења.
Потпредседници Управног одбора су уједно и потпредседници Удружења.
Секретар има обавезу да води евиденцију чланства Удружења, такође има обавезу и да се стара о архиви и документима која улазе и излазе из Удружења, као и да сачињава све записнике о примопредаји, седницама скупштине и управног одбора.
Мандат чланова Управног одбора траје четри (4) године и могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 15.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Заменици председника (4 потпредседника) су овлашћени да, у отсуству председника управног одбора, заступају Удружење и потписују сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 16.
Савет је саветодавни орган Удружења. Управни одбор не може донети самостално одлуке без сагласности чланова Савета по питањима која су регулисана овим статутом у члану 18. Савет има 16 чланова.

Члан 17.
Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси одлуке о уручивању диплома, похвала члановима за изузетне успехе у раду Удружења, лицима који нису чланови Удружења али су допринели раду Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 18.
Управни одбор на предлог и уз сагласност Савета:
1) формира одборе (за културу, образовање, верска питања, спорт и друге одборе у складу са Статутом и Законом);
2)одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање једне филијале Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
3) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
4) одлучује о покретању поступка о престанку чланства пред скупштином Удружења, у складу са законом и статутом.
5) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор и Савет пуноважно одлучују ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доносе већином гласова присутних чланова.

Члан 19.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Остваривање јавности рада

Члан 20.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 21.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима која имају исте или сличне циљеве, о чему одлучује Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 22.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите права националних мањина.

Привредна делатност којом се стиче добит
Члан 23.
Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност: 58.14 – издавање часописа и периодичних издања.
Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
Удружење има своју публикацију на румунском језику „Румунска реч“ („Cuvântul Românesc) која излази најмање шест пута годишње.

Престанак рада удружења
Члан 24.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 25.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Члан 26.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 27.
Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на скупштини Удружења.